Amsterdams beleid

In deze blog een overzicht van Amsterdams beleid relevant voor de Community Land Trust.  

Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk deel van de metropoolregio. Dit wordt ondersteund door de visie Koers 2025 en Woonagenda 2025.

Koers2025
De gemeente Amsterdam zet de aankomende jaren in om de wijken divers in te richten. Met mogelijkheden voor diverse bewoners:

“De klassieke scheiding tussen wonen en bedrijvigheid is steeds minder makkelijk te maken. Steden staan voor een enorme duurzaamheidsopgave. Ook hier geldt dat gemengde stedelijke milieus, functioneel en qua bevolkingssamenstelling, het best in staat zijn aan deze ontwikkelingen ruimte te bieden. “ Koers 2025

“De komende jaren is de Amsterdamse ontwikkel- strategie dus primair gericht op het realiseren van voldoende woningen in alle segmenten in kwalitatief hoogwaardige, gemengde stedelijke milieus.”

Gemeente Amsterdam Woonagenda 2025  - 19 juli 2017 (pag 16)

Gemeente Amsterdam Woonagenda 2025  - 19 juli 2017 (pag 16)

Woonagenda 2025

Als de woningvoorraad beter aansluit bij de woningbehoefte, door aanpassingen in de woningvoorraad, is het belangrijk dat deze woningen ook bewoond worden door de huishoudens die hierop zijn aangewezen.  Van de woningvoorraad heeft 61,3% een huurprijs of een WOZ-waarde die betaalbaar is voor huishoudens met een laag inkomen. Dit gaat om gereguleerde huur woningen (57,3%) aangevuld met betaalbare koopwoningen.

Gemeente Amsterdam Woonagenda 2025  - 19 juli 2017 (pag 33)

Gemeente Amsterdam Woonagenda 2025  - 19 juli 2017 (pag 33)

Doelgroepen

Voor zowel ouderen, kwetsbare groepen als jongeren en studenten is het lastig om in het reguliere aanbod (passende) woonruimte te vinden. Jongeren en studenten hebben vaak weinig inschrijfduur, kwetsbare groepen hebben vaak te maken met een urgente vraag naar woonruimte en voor ouderen is het van belang dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor al deze doelgroepen is het dus van belang dat er specifieke woonruimte beschikbaar blijft, ook op het moment dat de huidige programma’s  aflopen.

Gebiedsplan 2018
De H-Buurt in Amsterdam Zuid-Oost is door de gemeente als ontwikkelbuurt gekozen (Gebiedsplan 2018, Bijlmer Centrum). Dit wil zeggen:
“In de Strategische Buurtontwikkeling worden de volgende doelen nagestreefd:
    1.    Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen.
    2.    Verbetering van de leefbaarheid.
    3.    Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en de bewoners.
    4.    Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurt- ontwikkeling.
    5.    Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen. “ Woonagenda 2025.”
In het gebiedsplan 2018 Bijlmer centrum wordt gesproken over de ambitie om voor iedere bewoner met een verhuiswens een passende woonruimte te realiseren.

“Zuidoost wil een stadsdeel zijn waar bewoners zich thuis voelen en waar ze willen blijven wonen. In de toekomst moet voor iedere bewoner met een verhuiswens passende woonruimte zijn. Ook willen we graag nieuwe bewoners van buiten het stadsdeel aantrekken. We werken aan de kwaliteit van bestaande woningen, een prettige woonomgeving en de bouw van nieuwe woningen voor verschillende groepen mensen, en sociaal- economische voorzieningen. “

Broedplaatsenbeleid
Het broedplaatsenbeleid is ook interessant in Amsterdam. De ambities om broedplaatsen mogelijk te maken botst met het dure vastgoedaanbod:

“Het gemeentebestuur zet de bestaande lijn voort om jaarlijks ten minste 10.000 m2 nieuwe broed- plaatsen mede mogelijk te maken. In de broedplaatsen varieert het percentage CAWA-ateliers tus- sen de 40 tot 100 procent van het vloeroppervlak. Het zal in veel gevallen gaan om tijdelijke broedplaatsen (drie tot tien jaar). Dit is een ervaringsgegeven van de afgelopen tien jaar. Het dure vastgoedaanbod in Amsterdam biedt beperkte mogelijkheden voor broedplaatsontwikkelaars en  beheerders om gebouwen te kopen of voor langere tijd, laaggeprijsd, te huren. “ Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 2018

Erfpachtbeleid

“De grondwaarde wordt residueel bepaald door de marktwaarde (WOZ-waarde) te verminderen met de opstalwaarde. De waarde van de grond afhankelijk is van de functie (bestemming) en de locatie. Zo betaalt een kinderdagverblijf minder erfpacht dan een kantoor en is erfpachtgrond in het centrum duurder dan in Nieuw-West.” https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/kosten-berekend/

Omdat de waarde van de grond afhankelijk is van de functie moet voor een CLT worden bepaald wat de gemegde functie/bestemming wordt.

Conclusie
Een Community Land Trust (CLT) draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Een CLT zorgt voor meer aanbod voor mensen met een laag inkomen die nu de wijk uit verhuizen door lange wachtlijsten voor sociale huur of te hoge koopprijzen. En een CLT draagt bij aan het broedplaatsen beleid om voor lange termijn broedplaatsen te kunnen realiseren.

 

 

 

Rense Bos